Advisory Board Members
Dr. Claire Anderson,
Dr. Choudhary P.D.
Dr. Debajyoti Das
Dr. Dhirender Kaushik
Dr. Goyal R.K.
Dr.Gurumoorthy Parthasarathy,
Dr. Guru Prasad Mohanta,
Dr. Jagadeesh G,
Dr. Kalaiselvan R
Dr. Mahendra Setty C.R.
Dr.Milind J Umekar
Dr. Nagavi B.G,
Dr. Nailini Pais,
Dr. Ramesh M.K,
Dr. Ravi T.K.
Dr. Sacchidanand S,
Dr. Satish Kavatkimat
Prof. Shivanandha B.G.
Dr. Sriram S
Dr. Suresh B
Dr. Swarnalata Saraf
Dr. Vadlamudi Rao

Editor - In - Chief
Shobha Rani R. Hiremath
Shobha24@yahoo.com

Managing Editor
Raman Dang
dangraman2000@yahoo.co.in

Editors
Ramjan Shaik
ramjanshaik@gmail.com

Rajeswari R
rajeswari.emails@gmail.com

Executive Editors

Mahvash Iram
mahvashiram@gmail.com

Teena Nazeem
nazeem.teena@gmail.com

Mrudula Giri
girimrudula35@gmail.com

Publishing Editor
Chandramouli R
pharmwhiz@gmail.com

Mohammed Yunus
Advisor: Indexing & Plagiarism services:
services@emanuscript.in

Kuntal Das
drkkdsd@gmail.com

Subscription Managers
Rejitha Thomas
Hari G